Svenska Katolska Akademien är en fristående romersk-katolsk stiftelse med säte i Stockholm. Enligt statuterna har akademien till ändamål att ”främja en vetenskaplig forskning om Katolska Kyrkan och dess förhållande till nordiska samhälls- och rättstraditioner”. Sin uppgift skall akademien förverkliga ”genom att i samverkan med andra vetenskapliga institutioner i Sverige och i utlandet bedriva vetenskaplig forskning i ämnena katolsk filosofi, katolsk teologi och Katolska Kyrkans historia i Skandinavien”. Akademiens syfte sammanfattas i dess valspråk:

Pro fide et veritate (för tron och sanningen)

På senare år har akademien verkat för att befrämja katolsk tro, kultur och forskning i Sverige bl.a. genom att understödja svenska katolska bokutgivningar, forskningsprojekt, tidskrifter och webbsajter av tidskriftsliknande karaktär.